بودجه بندی کنکور رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، زبان و هنر

0 343
بودجه بندی کنکور رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، زبان و هنر

در این بخش به بودجه بندی کنکور از سال ۹۱ تا ۹۶ به تفکیک موضوع هر درس در رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، زبان و هنر پرداخته شده است. جهت مشاهده بودجه بندی کنکور دروس هر رشته روی تب مربوطه کلیک کنید. بودجه بندی کنکور دروس عمومی و اختصاصی به تفکیک بیان شده است.

بودجه بندی کنکور دروس عمومی رشته ریاضی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹

زبان عربی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸

دین و زندگی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۱۱
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۸
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۶

زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۷  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸


بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
مشتق و کاربرد آن  ۷  ۸  ۸  ۶  ۶  ۶
مثلثات  ۲  ۳  ۳  ۴  ۳  ۴
دنباله و سری  ۲  –  ۱  ۱  ۲  ۲
حد و پیوستگی و مجانب  ۱  ۴  ۴  ۴  ۲  ۲
تابع  ۸  ۶  ۳  ۲  ۲  ۱
انتگرال  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تصاعد و لگاریتم  ۱  –  –  ۳  ۱  ۱
دستگاه اعداد  –  –  ۱  –  –  –
ترکیبیات  ۱  ۱  ۲  ۱  –  –
آمار و مدل سازی  ۲  ۲  ۳  ۲  –  –

هندسه پایه
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
مساحت و قضیه فیثاغورس  ۲  ۲  ۱  –  ۱  ۱
تشابه  ۱  –  ۲  ۲  ۱  ۱
دایره  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲
هندسه فضایی  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲
تبدیل ها  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
استدلال در هندسه  ۱  ۱  ۲  ۳  ۱  ۱

جبر و احتمال
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
استدلال  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲
مجموعه ها، ضرب دکارتی  ۳  ۲  ۳  ۳  ۱  ۱
فضای نمونه و احتمال  ۲  ۲  ۱  ۲  ۴  ۴

هندسه تحلیلی و جبر خطی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
بردار  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
خط و صفحه  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
مقاطع و مخروطی  ۲  ۳  ۱  ۲  ۲  ۲
ماتریس و دترمینان  ۲  –  ۲  ۱  ۱  ۱
دستگاه معادلات خطی  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲
ریاضیات گسسته
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
گراف  ۳  ۳  ۱  ۱  ۱  ۲
نظریه اعداد  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲
احتمال  ۲  ۳  ۲  ۳  –  –

فیزیک
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
آینه، عدسی و شکست  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
ویژگی های ماده  –  –  ۳  ۱  –  –
گرما و قانون گازها  ۲  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳
الکتریسیته ساکن و خازن  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳
جریان الکتریکی  ۴  ۳  ۴  ۴  ۳  ۳
القای الکترومغناطیس  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲
کار و انرژی  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
حرکت شناسی  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
دینامیک  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
مبانی ترمودینامیک  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳
حرکت نوسانی  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲  ۴  ۴  ۲  ۵  ۳  ۳
امواج الکترومغناطیسی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فیزیک اتمی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فیزیک هسته ای  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲
مغناطیس  ۲  ۲  –  ۲  ۲  ۲
فشار و چگالی  ۳  ۳  ۱  ۳  ۳
بردار  ۱  ۱  ۲  ۱  –  –

شیمی ۲
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ساختار اتم  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲
جدول تناوب عناصر  ۴  ۲  ۲  ۱  ۳  ۳
پیوند یونی  ۱  ۱  ۱  ۱  –  ۱
پیوند کووالانسی  ۲  ۳  ۳  ۴  ۳  ۳
شیمی آلی  ۲  ۲  ۲  ۱  ۲  ۳

شیمی ۳
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
استوکیومتری  ۴  ۴  ۴  ۵  ۴  ۴
ترمودینامیک  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
محلول ها  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۱

شیمی ۴
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سینتیک شیمیایی  ۲  ۲  ۳  ۲  ۳  ۴
تعادل  ۳  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲
اسید و باز  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
الکتروشیمی  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳  ۳

بودجه بندی کنکور دروس عمومی رشته تجربی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹

زبان عربی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸

دین و زندگی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷

زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۷  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸


بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته تجربی

علوم زمین سال چهارم
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
فصل ۱  –  –  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۲  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۳  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۵  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۶  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۷  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۸  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۹  –  –  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۱۰  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۱۱  ۱  ۲  –  –  –  –
فصل ۱۲  ۱  ۱  –  –  –  –

زمین شناسی سال سوم
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
فصل ۱  –  –  –  –  –  –
فصل ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۳  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۵  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۶  ۲  ۲  ۱  ۳  ۳  ۳
فصل ۷  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۸  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۹  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱

ریاضی
موضوع   /   سال ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
تصاعد و لگاریتم  ۲  –  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲
آنالیز ترکیبی و احتمال  ۳  ۳  ۵  ۲  ۲  ۲  ۲
معادله های مثلثاتی  ۱  ۱  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳
تابع  ۳  ۵  ۴  ۴  ۳  ۳  ۳
مشتق و کاربرد آن  ۶  ۳  ۴  ۴  ۴  ۵  ۵
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  ۳  ۵  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳
مقاطع مخروطی  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲
انتگرال  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱
توابع نمایی و لگاریتمی  –  ۲  ۱  ۱  –  –  –
دستگاه معادلات  ۱  –  –  ۱  –  –  –
معادله ی درجه ۲  ۱  –  –  ۱  ۱  ۱  ۱
ماتریس  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱
هندسه ۱  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
آمار  ۲  ۲  ۲  ۲  ۴  ۲  ۲

زیست شناسی ۱
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
مولکول های زیستی  –  –  –  –  –  –
سفری به درون سلول  ۳  ۱  –  –  –  ۱
سازمان بندی سلول ها  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱
تغذیه و گوارش  –  ۳  ۲  ۴  ۴  ۲
تبادل گازها  –  –  ۲  –  –  ۱
گردش مواد  ۴  ۲  ۵  ۵  ۵  ۵
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  –  –  ۱  ۱  ۱  ۱
حرکت  ۴  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲

زیست شناسی ۲
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ایمنی  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
دستگاه عصبی  ۱  ۲  ۴  ۳  ۱  ۱
حواس  ۱  ۱  –  ۱  ۲  ۲
هورمون ها و دستگاه درون ریز  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲
ماده ی ژنتیک  ۱  ۱  –  –  –  –
کروموزوم ها و میتوز  ۱  ۱  –  ۲  ۱  ۱
میوز و تولید مثل جنسی  ۱  –  ۱  ۲  –  –
ژنتیک و خاستگاه آن  ۴  ۴  ۳  ۳  ۳  ۳
تولید مثل گیاهان  ۳  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲
رشد و نمو در گیاهان  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲
تولید مثل و رشد و نمو جانوران  ۳  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲

زیست شناسی ۴
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
پروتئین سازی  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲
تکنولوژی زیستی  ۲  –  –  ۱  ۱  ۱
پیدایش و گسترش زندگی  ۱  ۱  –  –  ۲  ۲
تغییر و تحول گونه ها  ۱  ۱  –  ۳  ۳  ۳
ژنتیک جمعیت  ۳  ۲  ۳  ۴  ۲  ۲
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
رفتار شناسی  –  ۳  ۱  ۱  ۱  ۱
شارش انرژی در جانداران  ۳  ۵  ۴  ۷  ۲  ۲
ویروس ها و باکتری ها  ۳  ۴  ۱  ۲  ۱  ۱
آغازیان  ۳  ۳  ۲  ۴  ۴
قارچ ها  ۱  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱

فیزیک
موضوع   /   سال ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
آینه، عدسی و شکست  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
ویژگی های ماده و انرژی  ۱  –  –  ۱  ۱  ۱  ۱
گرما و قانون گازها  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
الکتریسیته ساکن و خازن  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
مدارهای الکتریکی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
القای مغناطیسی  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱
کار و انرژی  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
حرکت شناسی  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۴  ۴
دینامیک  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲
حرکت نوسانی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲  ۴  ۴  ۳  ۱  ۱  ۲  ۲
امواج الکترومغناطیسی  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فیزیک اتمی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲
فشار  ۱  ۱  ۱  –  –  ۲  ۲
مغناطیس  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
صوت  ۲  ۱  ۱  ۱
فیزیک هسته ای  ۱  –  ۱  ۱

شیمی ۲
موضوع   /   سال ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ساختار اتم  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
جدول تناوب عناصر  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
پیوند یونی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
پیوند کووالانسی  ۲  ۳  ۳  ۳  ۴  ۴  ۴
شیمی آلی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
شیمی ۳
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
استوکیومتری  ۴  ۴  ۴  ۴  ۶  ۶
ترمودینامیک  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
محلول ها  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴

شیمی ۴
موضوع   /   سال ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سینتیک شیمیایی  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
تعادل  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳
اسید و باز  ۴  ۴  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲
الکتروشیمی  ۳  ۴  ۳  ۴  ۳  ۳  ۳

بودجه بندی کنکور دروس عمومی رشته انسانی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹

زبان عربی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۷  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸

دین و زندگی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۱۱
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۸
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۶

زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۷  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸


 بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته انسانی

ریاضی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
استدلال ریاضی  ۱  –  –  –  –  ۱
مثلثات  ۱  –  –  –  –  –
عبارت گویا و مجموعه ها  ۲  ۲  ۲  ۱  ۲  ۳
چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن  ۱  ۲  ۱  ۲  ۱  ۱
تابع و معادله  ۴  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴
ترکیبیات و جایگشت  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
دنباله اعداد  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
احتمال  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
لگاریتم  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
بهینه سازی  ۲  ۱  ۱  ۱  –  –
توان و معادله توانی  –  –  ۱  ۱  ۲  ۱
دستگاه محورهای مختصات  ۱  ۱  –  ۱  –  –
نامعادلات  –  ۱  –  –  –  –
آمار و مدل سازی  ۳  ۳  ۳  ۴  ۴  ۳

زبان و ادبیات اختصاصی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
قرابت معنایی  ۶  ۴  ۶  ۶  ۶
تاریخ ادبیات  ۸  ۱۰  ۵  ۱۰  ۱۰  ۱۰
آرایه ادبی  ۷  ۴  ۵  ۵  ۵  ۵
نقد ادبی  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
سبک ادبی  ۱  ۳  ۱  ۱  ۱  ۱
قافیه و تبصره ها  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
وزن های عروضی  ۴  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵

زبان عربی اختصاصی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ترجمه  ۶  ۶  ۳  ۶  ۶  ۶
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
قواعد  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰

تاریخ
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
سال سوم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
پیش دانشگاهی  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵

جغرافیا
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
سال سوم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
سال چهارم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵

اقتصاد
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
فصل ۱ – مقدمات  ۱  –  ۱  –  ۱  ۱
فصل ۲ – مقدمات  ۳  ۳  ۲  ۳  ۴  ۴
فصل ۱ – تولید و بازار  –  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – تولید و بازار  ۱  ۱  ۱  –  –  –
فصل ۱ – مدیریت کلان اقتصاد  –  –  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – مدیریت کلان اقتصاد  ۱  –  –  ۱  ۱  ۱
فصل ۳ – مدیریت کلان اقتصاد  ۲  ۳  ۱  ۲  ۱  ۱
فصل ۱ – توسعه اقتصادی  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – توسعه اقتصادی  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۱
فصل ۳ – توسعه اقتصادی  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
فصل ۱ – بازارهای مالی  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – بازارهای مالی  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۳ – بازارهای مالی  ۲  ۱  ۱  ۱  –  –
فصل ۱ – اقتصاد جهانی  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – اقتصاد جهانی  –  ۱  ۲  –  ۱  ۱

علوم اجتماعی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۵  ۶  ۷  ۴  ۳
سال سوم  ۷  ۶  ۵  ۱  ۳
سال چهارم  ۸  ۸  ۸  ۶  ۹
ترکیبی ۳ سال  –  –  –  ۳  ۳
ترکیبی دوم و چهارم  –  –  –  ۲  ۲
ترکیبی سوم و چهارم  –  –  –  ۴  ۴

فلسفه و منطق
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۵ ۹۶
فلسفه سال سوم  ۶  ۵  ۵  ۵  ۴
منطق سال سوم  ۹  ۱۰  ۱۰  ۱۱  ۱۰
فلسفه سال چهارم  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۹  ۱۰

روانشناسی
موضوع   /   سال ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۵ ۹۶
فصل ۱  ۵  ۵  ۴  ۲  ۴
فصل ۲  ۷  ۷  ۶  ۷  ۳
فصل ۳  ۶  ۶  ۶  ۴  ۶
فصل ۴  ۲  ۲  ۴  ۷  ۷

بودجه بندی کنکور رشته زبان

بودجه بندی کنکور رشته هنر

بودجه بندی کنکور منحصرا دروس عمومی

بودجه بندی کنکور برگرفته از مهر و ماه و کانون

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.