بودجه بندی کنکور رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، زبان و هنر

224
بودجه بندی کنکور رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، زبان و هنر

در این بخش به بودجه بندی کنکور از سال ۹۱ تا ۹۶ به تفکیک موضوع هر درس در رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، زبان و هنر پرداخته شده است. جهت مشاهده بودجه بندی کنکور دروس هر رشته روی تب مربوطه کلیک کنید. بودجه بندی کنکور دروس عمومی و اختصاصی به تفکیک بیان شده است.

بودجه بندی کنکور دروس عمومی رشته ریاضی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۱۱
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۸
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۶

زبان انگلیسی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
واژگان ۷ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸


بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
مشتق و کاربرد آن ۷ ۸ ۸ ۶ ۶ ۶
مثلثات ۲ ۳ ۳ ۴ ۳ ۴
دنباله و سری ۲ – ۱ ۱ ۲ ۲
حد و پیوستگی و مجانب ۱ ۴ ۴ ۴ ۲ ۲
تابع ۸ ۶ ۳ ۲ ۲ ۱
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تصاعد و لگاریتم ۱ – – ۳ ۱ ۱
دستگاه اعداد – – ۱ – – –
ترکیبیات ۱ ۱ ۲ ۱ – –
آمار و مدل سازی ۲ ۲ ۳ ۲ – –

هندسه پایه
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
مساحت و قضیه فیثاغورس ۲ ۲ ۱ – ۱ ۱
تشابه ۱ – ۲ ۲ ۱ ۱
دایره ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲
هندسه فضایی ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲
تبدیل ها – ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
استدلال در هندسه ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱

جبر و احتمال
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
استدلال ۱ ۲ ۱ ۱ ۲
مجموعه ها، ضرب دکارتی ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱
فضای نمونه و احتمال ۲ ۲ ۱ ۲ ۴ ۴

هندسه تحلیلی و جبر خطی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
بردار ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
خط و صفحه ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مقاطع و مخروطی ۲ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲
ماتریس و دترمینان ۲ – ۲ ۱ ۱ ۱
دستگاه معادلات خطی ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲
ریاضیات گسسته
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
گراف ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲
نظریه اعداد ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲
احتمال ۲ ۳ ۲ ۳ – –

فیزیک
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
آینه، عدسی و شکست ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ویژگی های ماده – – ۳ ۱ – –
گرما و قانون گازها ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳
الکتریسیته ساکن و خازن ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳
جریان الکتریکی ۴ ۳ ۴ ۴ ۳ ۳
القای الکترومغناطیس ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
کار و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حرکت شناسی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
دینامیک ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
مبانی ترمودینامیک ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
حرکت نوسانی ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲ ۴ ۴ ۲ ۵ ۳ ۳
امواج الکترومغناطیسی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فیزیک اتمی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فیزیک هسته ای ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲
مغناطیس ۲ ۲ – ۲ ۲ ۲
فشار و چگالی ۳ ۳ ۱ ۳ ۳
بردار ۱ ۱ ۲ ۱ – –

شیمی ۲
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ساختار اتم ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲
جدول تناوب عناصر ۴ ۲ ۲ ۱ ۳ ۳
پیوند یونی ۱ ۱ ۱ ۱ – ۱
پیوند کووالانسی ۲ ۳ ۳ ۴ ۳ ۳
شیمی آلی ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۳

شیمی ۳
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
استوکیومتری ۴ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴
ترمودینامیک ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱

شیمی ۴
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
سینتیک شیمیایی ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۴
تعادل ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
اسید و باز ۳ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
الکتروشیمی ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۳

بودجه بندی کنکور دروس عمومی رشته تجربی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
واژگان ۷ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸


بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته تجربی

علوم زمین سال چهارم
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
فصل ۱ – – ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ – – ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۱ ۲ – – – –
فصل ۱۲ ۱ ۱ – – – –

زمین شناسی سال سوم
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
فصل ۱ – – – – – –
فصل ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۶ ۲ ۲ ۱ ۳ ۳ ۳
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

ریاضی
موضوع   /   سال۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
تصاعد و لگاریتم ۲ – ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
آنالیز ترکیبی و احتمال ۳ ۳ ۵ ۲ ۲ ۲ ۲
معادله های مثلثاتی ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
تابع ۳ ۵ ۴ ۴ ۳ ۳ ۳
مشتق و کاربرد آن ۶ ۳ ۴ ۴ ۴ ۵ ۵
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب ۳ ۵ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
توابع نمایی و لگاریتمی – ۲ ۱ ۱ – – –
دستگاه معادلات ۱ – – ۱ – – –
معادله ی درجه ۲ ۱ – – ۱ ۱ ۱ ۱
ماتریس – ۱ – ۱ ۱ ۱ ۱
هندسه ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
آمار ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲ ۲

زیست شناسی ۱
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
مولکول های زیستی – – – – – –
سفری به درون سلول ۳ ۱ – – – ۱
سازمان بندی سلول ها ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
تغذیه و گوارش – ۳ ۲ ۴ ۴ ۲
تبادل گازها – – ۲ – – ۱
گردش مواد ۴ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید – – ۱ ۱ ۱ ۱
حرکت ۴ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲

زیست شناسی ۲
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ایمنی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دستگاه عصبی ۱ ۲ ۴ ۳ ۱ ۱
حواس ۱ ۱ – ۱ ۲ ۲
هورمون ها و دستگاه درون ریز ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
ماده ی ژنتیک ۱ ۱ – – – –
کروموزوم ها و میتوز ۱ ۱ – ۲ ۱ ۱
میوز و تولید مثل جنسی ۱ – ۱ ۲ – –
ژنتیک و خاستگاه آن ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳
تولید مثل گیاهان ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
رشد و نمو در گیاهان ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
تولید مثل و رشد و نمو جانوران ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲

زیست شناسی ۴
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
پروتئین سازی ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲
تکنولوژی زیستی ۲ – – ۱ ۱ ۱
پیدایش و گسترش زندگی ۱ ۱ – – ۲ ۲
تغییر و تحول گونه ها ۱ ۱ – ۳ ۳ ۳
ژنتیک جمعیت ۳ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی – ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
رفتار شناسی – ۳ ۱ ۱ ۱ ۱
شارش انرژی در جانداران ۳ ۵ ۴ ۷ ۲ ۲
ویروس ها و باکتری ها ۳ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱
آغازیان ۳ ۳ ۲ ۴ ۴
قارچ ها ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

فیزیک
موضوع   /   سال۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
آینه، عدسی و شکست ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
ویژگی های ماده و انرژی ۱ – – ۱ ۱ ۱ ۱
گرما و قانون گازها ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
الکتریسیته ساکن و خازن ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مدارهای الکتریکی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
القای مغناطیسی ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
کار و انرژی ۱ – ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حرکت شناسی ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴
دینامیک ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
حرکت نوسانی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲ ۴ ۴ ۳ ۱ ۱ ۲ ۲
امواج الکترومغناطیسی ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فیزیک اتمی ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
فشار ۱ ۱ ۱ – – ۲ ۲
مغناطیس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
صوت ۲ ۱ ۱ ۱
فیزیک هسته ای ۱ – ۱ ۱

شیمی ۲
موضوع   /   سال۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ساختار اتم ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
جدول تناوب عناصر ۳ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پیوند یونی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پیوند کووالانسی ۲ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴
شیمی آلی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شیمی ۳
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
استوکیومتری ۴ ۴ ۴ ۴ ۶ ۶
ترمودینامیک ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

شیمی ۴
موضوع   /   سال۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
سینتیک شیمیایی ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
تعادل ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
اسید و باز ۴ ۴ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲
الکتروشیمی ۳ ۴ ۳ ۴ ۳ ۳ ۳

بودجه بندی کنکور دروس عمومی رشته انسانی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۷ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۱۱
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۸
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۶

زبان انگلیسی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
واژگان ۷ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸


 بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته انسانی

ریاضی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
استدلال ریاضی ۱ – – – – ۱
مثلثات ۱ – – – – –
عبارت گویا و مجموعه ها ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۳
چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱
تابع و معادله ۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴
ترکیبیات و جایگشت ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دنباله اعداد ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
احتمال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
لگاریتم ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
بهینه سازی ۲ ۱ ۱ ۱ – –
توان و معادله توانی – – ۱ ۱ ۲ ۱
دستگاه محورهای مختصات ۱ ۱ – ۱ – –
نامعادلات – ۱ – – – –
آمار و مدل سازی ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۳

زبان و ادبیات اختصاصی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
قرابت معنایی ۶ ۴ ۶ ۶ ۶
تاریخ ادبیات ۸ ۱۰ ۵ ۱۰ ۱۰ ۱۰
آرایه ادبی ۷ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵
نقد ادبی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
سبک ادبی ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱
قافیه و تبصره ها ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
وزن های عروضی ۴ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵

زبان عربی اختصاصی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ترجمه ۶ ۶ ۳ ۶ ۶ ۶
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
قواعد ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰

تاریخ
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
سال دوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
سال سوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
پیش دانشگاهی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

جغرافیا
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
سال دوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
سال سوم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
سال چهارم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

اقتصاد
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
فصل ۱ – مقدمات ۱ – ۱ – ۱ ۱
فصل ۲ – مقدمات ۳ ۳ ۲ ۳ ۴ ۴
فصل ۱ – تولید و بازار – ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – تولید و بازار ۱ ۱ ۱ – – –
فصل ۱ – مدیریت کلان اقتصاد – – ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – مدیریت کلان اقتصاد ۱ – – ۱ ۱ ۱
فصل ۳ – مدیریت کلان اقتصاد ۲ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱
فصل ۱ – توسعه اقتصادی ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – توسعه اقتصادی ۱ ۱ – ۱ ۱ ۱
فصل ۳ – توسعه اقتصادی – ۱ – ۱ ۱ ۱
فصل ۱ – بازارهای مالی ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – بازارهای مالی ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ – بازارهای مالی ۲ ۱ ۱ ۱ – –
فصل ۱ – اقتصاد جهانی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۲ – اقتصاد جهانی – ۱ ۲ – ۱ ۱

علوم اجتماعی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۵۹۶
سال دوم ۵ ۶ ۷ ۴ ۳
سال سوم ۷ ۶ ۵ ۱ ۳
سال چهارم ۸ ۸ ۸ ۶ ۹
ترکیبی ۳ سال – – – ۳ ۳
ترکیبی دوم و چهارم – – – ۲ ۲
ترکیبی سوم و چهارم – – – ۴ ۴

فلسفه و منطق
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۵۹۶
فلسفه سال سوم ۶ ۵ ۵ ۵ ۴
منطق سال سوم ۹ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۰
فلسفه سال چهارم ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۹ ۱۰

روانشناسی
موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۵۹۶
فصل ۱ ۵ ۵ ۴ ۲ ۴
فصل ۲ ۷ ۷ ۶ ۷ ۳
فصل ۳ ۶ ۶ ۶ ۴ ۶
فصل ۴ ۲ ۲ ۴ ۷ ۷

بودجه بندی کنکور رشته زبان

بودجه بندی کنکور رشته هنر

بودجه بندی کنکور برگرفته از مهر و ماه و کانون

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.