مرور معما و تست هوش

معما و تست هوش

معما و تست هوش | تاس باز شده!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " تاس باز شده! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | عدد بعدی را تعیین کنید

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " عدد بعدی را تعیین کنید " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | تساوی های ناممکن!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " تساوی های ناممکن! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | سریع جواب دهید!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " سریع جواب دهید! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | قطعات مشابه را بیابید!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " قطعات مشابه را بیابید! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | تغییر حالت چهره!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " تغییر حالت چهره! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | ارزش اسلایس آخر پیتزا

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " ارزش اسلایس آخر پیتزا " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | رابطه منطقی اعداد!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " رابطه منطقی اعداد! " همراه با پاسخ آماده شده است.