مرور معما و تست هوش

معما و تست هوش

معما و تست هوش | تشخیص شکل های فضایی مشابه

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " تشخیص شکل های فضایی مشابه " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | دریانوردان و سفر دریایی

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " دریانوردان و سفر دریایی " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | رمزگشایی گاوصندوق!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " رمزگشایی گاوصندوق! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش تصویری | گربه را بیابید!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تصویری تحت عنوان " گربه را بیابید! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | یافتن هیزم های مشابه!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " یافتن هیزم های مشابه! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | جدول اتصال عددی!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " جدول اتصال عددی! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | مهمانی معمای عددی

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " مهمانی معمای عددی " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | اضلاع هم وزن!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " اضلاع هم وزن! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | هوش آزمای عددی

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " هوش آزمای عددی " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | ۱٫۵ مرغ، ۱٫۵ تخم مرغ!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " 1.5 مرغ، 1.5 تخم مرغ! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | قطعات یکسان را بیابید

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " قطعات یکسان را بیابید " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | تکه چوب باقیمانده!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " تکه چوب باقیمانده! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | یک دلار گم شده!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " یک دلار گم شده! " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | سرقت از طلا فروشی

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " سرقت از طلا فروشی " همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش | رابطه دنباله بنفش!

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان " رابطه دنباله بنفش! " همراه با پاسخ آماده شده است.