مرور معما و تست هوش

معما و تست هوش

معما و تست هوش (گذر از رودخانه)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "گذر از رودخانه" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (دایره های برش خورده)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "دایره های برش خورده" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (منشور باز شده!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "منشور باز شده!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (برش مکعب)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "برش مکعب" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (تشخیص منطق الگو)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "تشخیص منطق الگو" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (شکل بعدی کدام است؟)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "شکل بعدی کدام است؟" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (مکعب های رنگی یکسان!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "مکعب های رنگی یکسان!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (هوش فضایی)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "هوش فضایی" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (اعداد رمزگذاری شده!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "اعداد رمزگذاری شده!" همراه با پاسخ آماده شده است.