مرور معما و تست هوش

معما و تست هوش

معما و تست هوش (تشخیص منطق الگو)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "تشخیص منطق الگو" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (شکل بعدی کدام است؟)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "شکل بعدی کدام است؟" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (مکعب های رنگی یکسان!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "مکعب های رنگی یکسان!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (هوش فضایی)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "هوش فضایی" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (اعداد رمزگذاری شده!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "اعداد رمزگذاری شده!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (جایگزینی عددی)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "جایگزینی عددی" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (مسابقه دو!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "مسابقه دو!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (سریع و با دقت پاسخ دهید!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "سریع و با دقت پاسخ دهید!" همراه با پاسخ آماده شده است.