مرور کاربرگ

کاربرگ

کاربرگ پیش دبستانی مهارت زندگی و رفتار صحیح کودکان در مواجه با خطرات

در این مطلب کاربرگ پیش دبستانی مهارت زندگی و رفتار صحیح کودکان در مواجه با خطرات آماده شده است تا آن ها را با رفتار صحیح در مواردی چون بروز زخم ، بازی در خیابان و تعطیلی مدرسه آشنا کند.