مرور بازی و سرگرمی

بازی و سرگرمی

معما و تست هوش (مسابقه عجیب اسب دوانی)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "مسابقه عجیب اسب دوانی" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (قطر داخلی آجر)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "قطر داخلی آجر" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (جابجایی سکه ها!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "جابجایی سکه ها!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (رشته عددی!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "رشته عددی!" همراه با پاسخ آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر کلاغ)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "کلاغ" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر خروس)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "خروس" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر پرنده)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "پرنده" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر خرچنگ)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "خرچنگ" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر روباه)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "روباه" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

معما و تست هوش (توپ‌های داخل محفظه!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "توپ‌های داخل محفظه!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (شکل ها و رنگ ها)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "شکل ها و رنگ ها" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (ساخت مکعب با یک نوار!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "ساخت مکعب با یک نوار!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (نردبان کشتی!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "نردبان کشتی!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (عبور از مسیرها)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "عبور از مسیرها" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (مکعب های باز شده!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "مکعب های باز شده!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (عبور از مسیرهای مربعی!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "عبور از مسیرهای مربعی!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (زاویه دید)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "زاویه دید" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (چیدمان بشقاب ها!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "چیدمان بشقاب ها!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (کیک های جادویی!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "کیک های جادویی!" همراه با پاسخ آماده شده است.

معما و تست هوش (تصحیح معادله!)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، معما و تست هوش تحت عنوان "تصحیح معادله!" همراه با پاسخ آماده شده است.