مرور کارآفرینی کودکان

کارآفرینی کودکان

کودکان امروز، کارآفرینان فردا (چگونه رفتار کارآفرینانه را در کودکانمان شکل دهیم؟)

رئوس مطالب به کودکانتان بیاموزید که برای رفع مشکلاتشان راه حل های مناسب بیابند درس گرفتن از شکست را به کودکتان یاد بدهید زندگی با ترس و تردید را به آنان بیاموزید به کودکانتان اجازه تصمیم گیری بدهید…

کودکان خود را کارآفرین تربیت کنیم نه صرفا به دنبال مشاغل با پریستیژ اجتماعی!

 افراد با تفکر کارآفرینی از همان آغاز کودکی می‌آموزند که به خود متکی باشند، مستقل باشند، در تصمیم‌گیری قاطع باشند و کمی جاه‌طلب بوده و قواعد و دستورالعمل‌ها را به چالش بکشند. دنیای کنونی بیش از پزشک و وکیل و مهندس به افراد کارآفرین نیاز…