مرور کارآفرینی

کارآفرینی

کودکان خود را کارآفرین تربیت کنیم نه صرفا به دنبال مشاغل با پریستیژ اجتماعی!

 افراد با تفکر کارآفرینی از همان آغاز کودکی می‌آموزند که به خود متکی باشند، مستقل باشند، در تصمیم‌گیری قاطع باشند و کمی جاه‌طلب بوده و قواعد و دستورالعمل‌ها را به چالش بکشند. دنیای کنونی بیش از پزشک و وکیل و مهندس به افراد کارآفرین نیاز…