مرور تنگرام

تنگرام

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد صفر ۰

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد صفر 0" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد نه ۹

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد نه 9" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد هشت ۸

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد هشت 8" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد هفت ۷

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد هفت 7" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد شش ۶

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد شش 6" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد پنج ۵

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد پنج 5" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد چهار ۴

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد چهار 4" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد سه ۳

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد سه 3" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد دو ۲

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد دو 2" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد یک ۱

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد یک 1" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر اسب)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "اسب" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر بز کوهی)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "بز کوهی" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر گربه)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "گربه" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر خرس قطبی)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "خرس قطبی" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر شتر مرغ)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "شتر مرغ" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر کلاغ)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "کلاغ" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر خروس)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "خروس" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام (تصویر پرنده)

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "پرنده" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.