مرور بازی فکری تنگرام (تانگو)

بازی فکری تنگرام (تانگو)

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد صفر ۰

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد صفر 0" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد نه ۹

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد نه 9" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد هشت ۸

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد هشت 8" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد هفت ۷

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد هفت 7" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد شش ۶

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد شش 6" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.

بازی فکری تنگرام | تصویر عدد پنج ۵

در این مطلب از مجموعه بازی و سرگرمی‌های سایت با آموزگار، بازی فکری تنگرام تصویر "عدد پنج 5" همراه با تصویر پاسخ آن آماده شده است.